§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http:// Streamy24.eu jest firma IT Services z siedzibą: ul. Pokoju 26E, 42-575 Gródków, NIP: 6252304926, zwany dalej Operatorem.
 2. Serwis Streamy24.eu umożliwia korzystanie z programów partnerskich na zasadach opisanych w serwisie oraz dokonywanie płatności za udział w tych programach, zgodnie z regulaminem opisanym w serwisie.
 3. Do korzystania z serwisu wymagany jest komputer lub inne analogiczne urządzenie, wyposażone w przeglądarkę internetową z włączoną akceptacją plików cookies, oraz interpretującą kod Java Script. Wszystkie programy wykorzystują HTML 5 niezgodność posiadanej przeglądarki może doprowadzić do nieprawidłowego działania programu.
 4. Pojęcia:
  - Użytkownik - każda osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, która dokonała rejestracji na stronie usługi streamy24.eu czy to poprzez formularz rejestracyjny, czy poprzez wykonanie jednego z naszych programów.

W celu uniknięcia nieścisłości zgoda, o której mowa wyżej powinna być przedstawiona w postaci skanu pisma przesłanego na adres e-mail Operatora.

- Premium SMS – SMS o podwyższonym koszcie dla Użytkownika, ponoszony w celu dokonania płatności za dostępne w Serwisie Programy
- Program - strona typu landing page zawierająca formularz, którego poprawne wypełnienie przydziela Użytkownikowi określone korzyści określone w regulaminie, tj. Utworzenie konta użytkownika w serwisie oraz odblokowanie możliwości zalogowania się na stronie i dostępu do zawartości zgodne z regulaminem umieszczonym na stronie programu.

 1. Serwis Streamy24.eu jest stroną typu landing page, która umożliwia zdobycie dostępu do serwisu vizja-online.pl oferujące dostęp do treści związanych ze streamingiem umieszczanym przez użytkowników usługi. Użytkownik po wpisaniu kodu i podaniu adresu e-mail otrzymuje dane potrzebne do zalogowania się na stronie vizja-online.pl. Landing-page nie oferuje usługi nielegalnego streamingu!
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność opisanej usługi ze stanem faktycznym wynikającym z działania wydawców serwisu.
 3. Operator zapewnia, że nie umieszcza treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, treści wprowadzające w błąd Użytkowników, w szczególności, co do pochodzenia Strony Docelowej, prezentowanych na niej towarów lub usług.
 4. Każdy Użytkownik swoją rejestracją wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych Administratorem danych jest Operator - firma IT Services.
 5. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zapewnienia usług świadczonych przez Serwis.
 6. Użytkownik, dokonując rejestracji może wyrazić zgodę na:

-otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną , pochodzących od Operatora i podmiotów z nim współpracujących

-kontaktowanie się drogą telefoniczną w celach marketingowych

§2. Korzystanie z serwis u i zasady dokonywania płatności

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może w każdym momencie można usunąć swoje konto - w tym celu należy się kontaktować z administratorem strony poprzez adres mailowy: vizjaonline@gmail.com Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym.
 2. Skorzystanie z programu wymaga:

- wypełnienia formularza, w niektórych przypadkach poprzez zalogowanie się,

- akceptacji zasad regulaminu,

- wysłanie Premium SMS, w celu wniesienia opłaty.

 1. Koszt opłaty, którą zostanie obciążony Użytkownik za udział w danym programie, podany jest na stronie informacyjnej danego programu, w zależności od numeru, na który Użytkownik wysyła SMS i może wynosić:

- pod numer 7963 - koszt wysłania SMS wynosi 9 PLN netto (11,07 PLN brutto),

- pod numer 91455 - koszt wysłania SMS wynosi 14 PLN netto (17,22 PLN brutto),

- pod numer 92555 - koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75 PLN brutto),

Wysłanie SMS na podany numer jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.

 1. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 13 Ustawy o ochronie praw konsumenta z 30 maja 2014, Użytkownikowi, który dokonał opłaty za przystąpienie do Programu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przystąpienia do Programu.
 2. Operator nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Programu do którego przystępuje Użytkownik. Jedyną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie podmiot prowadzący Program.

Korzystając z serwisu sms premium klient/użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie numeru do realizacji usługi


§3. Postanowienia końcowe zasady rozpatrywania reklamacji

 1. Operator zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzeć każdą zgłoszoną reklamację, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 2. Użytkownik korzystający z programu przyjmuję do wiadomości, iż zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. 
 3. Użytkownik, który akceptuje regulamin usługi i wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni).
 4. Użytkownik wie, że traci ustawowe prawo do odstąpienia, ale może w każdej chwili wypowiedzieć umowę. 
 5. Użytkownik rozumie, że zamówienie usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 6. Reklamacje związane z pobranymi opłatami za wysłany SMS wiązać się mogą ze zwrotem środków w kwocie nie wyższej niż koszt wysłanego SMS.
 7. W celu złożenia reklamacji należy przesłać informację na adres e-mail vizjaonline@gmail.com, zawierającą e-mail użytkownika, który podał przy korzystaniu z serwisu, oraz numer telefonu z którego został wysłany sms. W celu identyfikacji reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wykorzystanego do rejestracji Użytkownika.
 8. Użytkownik, który nie posiada skończonych 18 lat musi dodatkowo przed przystąpieniem do programu przesłać skan zgody do skorzystania z serwisu wystawiony przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Operator może dokonać zmiany w regulaminie w przypadku zmiany funkcjonalności serwisu, zakresu świadczonych przez siebie usług oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa. O zmianie informuje użytkowników umieszczając odpowiedni komunikat na stronach Serwisu.
 10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.